Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinna

Suomen onnellisin järvihotelli toivottaa sinut sydämellisesti tervetulleeksi henkeä salpaavan järvimaisen äärelle. Original Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinna sijaitsee Vanajaveden rannalla. Hotellirakennus huokuu aitoutta, onnellisuutta, iloisuutta ja rentoutta.  
“On­nel­lis­ten ih­mis­ten ho­tel­li ja ra­vin­to­la jär­ven ran­nal­la” 

Tervetuloa viettämään unohtumaton viikonloppu, työ- tai lomapäivä nauttien upeasta luonnosta! Local4U. 

Sokos Hotels myyntipalvelu
Puhelin 020 1234 600

Osasto:

Kuvaus

Original Sokos Hotel Vaakuna on osa Suomen luotetuimmaksi hotelliketjuksi valittua Sokos Hotelia. Huoneita on Superior twinistä suiteen. 
Vaakunassa nautit aamiaisen, joka on tuoretta, raikasta ja monipuolista. Aamiaisella voit viettää kiireettömän hetken, hemmotella itseäsi tai valmistautua päivän tärkeisiin tapaamisiin. 
Ho­tel­lin vas­taa­no­tos­ta voi lai­na­ta kä­ve­ly­sau­vo­ja ja pol­ku­pyö­riä, li­säk­si vuo­krat­ta­vis­sa on ka­noot­te­ja ja kick­bi­ke­ja (näis­tä va­rauk­set vii­meis­tään edel­li­se­nä päi­vä­nä). Vas­taa­no­tos­ta neu­vo­taan myös par­haat ul­koi­lu­rei­tit. 

Lisää yrityksestä

Hämeenlinnan historiaa 
Hä­meen­lin­nan kau­pun­ki syn­tyi jo vuon­na 1639 ja 1777 Ruot­sin ku­nin­gas Kus­taa III siir­rät­ti sen lin­nan ku­pees­ta ny­kyi­sel­le pai­kal­leen. His­to­rian sii­vet ha­vi­se­vat kes­kus­tan mu­ku­la­ki­vi­sen torin ym­pä­ris­tös­sä, josta löy­ty­vät niin sä­vel­tä­jä Jean Si­be­liuk­sen syn­ty­mä­ko­ti kuin van­han maa­her­ran vir­ka­ta­lo, jossa Ve­nä­jän kei­sa­ri Alek­san­te­ri II al­le­kir­joit­ti ase­tuk­sen Suo­men kie­len vi­ral­li­ses­ta ase­mas­ta vuon­na 1863. 

Kau­pun­ki ei ole kui­ten­kaan ta­ker­tu­nut vain kun­niak­kaa­seen men­nei­syy­teen­sä, vaan on tä­nä­kin päi­vä­nä ke­hi­tyk­sen kär­jes­sä mo­nel­la alu­eel­la. Niin mekin Ori­gi­nal Sokos Hotel Vaa­ku­nas­sa olem­me uu­dis­ta­neet kaik­ki huo­neem­me ja aset­ta­neet pal­ve­lul­lem­me en­tis­tä ko­vem­mat ta­voit­teet. 

Ha­luam­me yh­dis­tää par­haat puo­let pe­rin­tees­tä ja ny­kyi­syy­des­tä, olla ori­gi­nel­lis­ti ori­gi­naa­le­ja ja tar­jo­ta Si­nul­le sekä läm­pi­män että ri­kas­tut­ta­van ko­ke­muk­sen vie­rai­lus­ta­si tääl­lä Va­na­ja­ve­den ran­nal­la. 

Ravintola Le Bla­son 
Le Bla­son on tuu­lah­dus yrt­tien tuok­sua ja pieni pala Rans­kaa kau­niin Va­na­ja­ve­den ran­nal­le. Ra­vin­to­la pa­nos­taa vah­vas­ti erit­täin laa­duk­kai­siin raaka-ai­nei­siin, re­hel­li­siin ma­kui­hin ja yh­des­sä syö­mi­seen. Ra­vin­to­la Le Bla­son sopii mai­nios­ti myös eri­lais­ten yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­seen ja tar­jo­aa puit­teet isom­mal­le­kin seu­ru­eel­le. Ruo­kai­le­maan ra­vin­to­la Le Bla­so­niin mah­tuu ker­ral­la 150 hen­ki­löä. Tutustu ravintolaan tästä. 

Kokous- ja juhlapalvelut

Ori­gi­nal Sokos Hotel Vaa­ku­nas­sa vie­tät mitä upeim­mat juh­lat. Asian­tun­te­va juh­la­pal­ve­lum­me aut­taa kai­kis­sa juh­lien yk­si­tyis­koh­tien jär­jes­tä­mi­ses­sä. 

Olem­me ha­lun­neet ko­kous­ti­lois­sam­me aja­tel­la eri­tyi­ses­ti sitä, kuin­ka tär­ke­ää on on­nis­tu­nut ko­kous.
Sinun tar­pee­si on mei­dän läh­tö­koh­ta ja kun te saa­vu­tat­te päi­väl­le aset­ta­man­ne ta­voit­teen niin me olem­me on­nel­li­sia.
Ho­tel­lis­sam­me on 8 toi­mi­vaa, eri­lais­ta ja va­loi­saa ko­kous­ti­laa jopa 120 hen­gen ryh­mil­le. Ko­kous­ti­lat on va­rus­tet­tu ny­ky­ai­kai­sel­la tek­nii­kal­la. Si­jain­tim­me takaa lois­ta­vat lii­ken­neyh­tey­det, lenk­kei­ly­maas­tot Va­na­ja­ve­den ran­nal­la ja kau­pun­gin kes­kus­tan kult­tuu­ri tar­jon­nan. 
Lue lisää tästä. 

Tilaussauna
Ti­laus­sau­na Tor­nin voit va­ra­ta yk­si­tyis­käyt­töön ha­lua­mil­la­si tar­joi­luil­la.
Tor­ni­sau­nas­sa jär­jes­tät vai­vat­to­mas­ti niin ar­vok­kaat asia­kas­ti­lai­suu­det kuin hem­mot­te­le­vat polt­ta­rit­kin. Tor­ni­sau­na so­vel­tuu max 15 hlön ryh­mil­le. Ti­loi­hin kuu­luu viih­tyi­sä sau­na­ka­bi­net­ti, pu­ku­huo­ne, pe­su­huo­ne sekä tie­tys­ti löy­ly­huo­ne mah­ta­vin Va­na­ja­ve­si-nä­ky­min. Sekä juoma- että ruo­ka­tar­joi­lut jär­jes­ty­vät toi­vee­si mu­kaan.
Varaukset ja tiedustelut:  sales.hameenmaa@sok.fi tai puh. 020 1234 654.

Green Key
Hotellimme on sitoutunut ottamaan toiminnassaan huomioon ympäristön hyvinvoinnin. Tästä todistuksena Original Sokos Hotel Vaakunalle Hämeenlinnassa on myönnetty Green Key –merkki. Green Key on kansainvälinen ympäristömerkki, joka edistää kestävää matkailua. Ympäristösertifioitujen hotellien myötä matkustajilla on entistä paremmat mahdollisuudet tehdä ympäristön kannalta kestäviä valintoja sekä pienentää omaa hiilijalanjälkeään. 

Vendor Information

  • Vendor: admin
  • No ratings found yet!

Sijainti kartalla